سیستم هیدرولیک

چک ولو یا شیر یکطرفه هیدرولیک Hydraulic Check valve

چک ولو به فلوی روغن اجازه میدهد که در یک جهت امکان عبور داشته باشد و از حرکت روغن در جهت مخالف ممانعت میکند .از شیر های یکطرفه چک ولو در خطوط روغنی استفاده میگردد که فلوی برگشتی مشکل ساز باشد . در مدلهای با عملکرد پایلوت امکان جاری شدن فلوی برگشتی یا بسته شدن مسیر به کمک یک منبع خارجی داده میشود . در شکل بالا تصور سطح مقطع چک ولو با مکانیزم پاپت و سمیبل چک ولو مشاهده میگردد .در مدلهای اولیه با توجه به سیمبل شیر یکطرفه…

بیشتر..