لوازم اندازه گیری

نیرو سنج Force Gauge or Force meter

مفهوم نیرو و نیروسنجی یکی از مفاهیم اصلی فیزیک و دنیای اطراف ماست که طبق فرمولهای مربوطه روابطی با شتاب و و گرانش دارد .برای مثال برای بررسی میزان پایداری و مقاومت یک پل و نیروی وارد آمده به اجزاء آن که خودروهای سنگینی بر آن عبور میکنند بایستی میزان نیروهای وارد بر آن سنجیده و اندازه گیری شود. اندازه‌گیری نیروی‌های وارد بر یک جسم از طریق حسگرهایی نیروسنج انجام میگردد . در عمل برای اندازه گیری نیروی برای مثال کشش یک سیم و یا نیروی وارد شده بر یک…

بیشتر..