سیستم هیدرولیک

موتور هیدرولیکی یا هیدروموتور Hydraulic Motor

موتور هیدرولیک یک اکچوئیتور مکانیکی است که فشار و فلوی هیدرولیک را به گشتاور و جابجائی زاویه ای تبدیل میکند . در حقیقت موتور هیدرولیکی معادل سیلندر و یا جک هیدرولیکی در حرکت دورانی است . از نظر تئوری با توجه به تعریف و مکانیزم پمپ هیدرولیکی یک موتور هیدرولیکی این دو قابلیت تعویض با یکدیگر را خواهند داشت همانگونه که موتور الکتریکی با جریان مستقیم به نوعی قابلیت تعویض با دینام برق را بایستی داشته باشد البته با عملکرد مخالف . در عمل جایگزینی این دو به دلایلی نظیر…

بیشتر..