ابزار دقیق سطح

سطح سنج هیدروستاتیک یا غوطه وری

سطح سنج هیدروستاتیک یا غوطه وری Submersible/ Hydrostatic Level Transmitter در سطح سنج های هیدروستاتیک یا غوطه وری کابل یا سابمرسیبل یا غوطه وری مشهور حقیقت از مکانیزم فشارسنجی مایعات و فشار وارده از ارتفاع ستون مایع در عمق مورد نظر استفاده می شود و بیشتر در مخازنی سر باز یا چاه های آب مورد استفاده قرار می گیرند . اندازه گیر سطح مایع به کمک فشار از رایج ترین روشهای ارتفاع سنجی مایعات است با توجه به ماهیت عملکرد از تکرارپزی قابل توجهی برخوردار است . در بسیاری از…

بیشتر..