سیستم پنوماتیک

فیلتر رگولاتور Pneumatic Filter Requlator

مجموع فیلتر ، رگولاتور مانند شکل زیر نیز برای فیلتر کردن هوای فشرده و همچنین تنظیم فشار هوای خط مورد استفاده قرار میگیرد .

بیشتر..