شیر آلات صنعتی

شیر چند راهه Manifold Valve

منیفولد ولو یا شیر چند راهه شیرهای چند راهه یا منیفولد از چند شیر سوزنی و مداری که بین آنهای برقرار گشته است تشکیل شده . از این شیرهای بیشتر برای اکوالایز یا یکسان سازی فشار در ترانسمیتر های اختلاف فشار و یا قطع یک مسیر و وصل کردن مسیر دیگر و یا تخلیه مواد استفاده میگردد .

بیشتر..