سیستم پنوماتیک

شیر پنوماتیک دستی Manual Directional Control Valve

در سیستمهای پنوماتیک برای کنترل مسیر هوا به صورت دستی از شیرهای جهتی پنوماتیک دستی استفاده میشود که به نوبه خود بسته به پورتهای ورودی و خروجی و نحوه اتصال آنها به مدلهای متنوعی دسته بندی میگردد .

بیشتر..