سیستم هیدرولیک

شیر هیدرولیک کنترل جهت دستی Manual Hydraulic Directional Valve

شیر هیدرولیک دستی برای کنترل جهت روغن در مسیرهای مورد نظر به کمک دست طراحی شده است . نظیر شیرهای هیدرولیک برقی جهتی یا راه دهنده برای باز یا بسته کردن یک مسیر و یا هدایت روغن هیدرولیک به سمت تانک و یا جک و سیلندر با توجه به تعداد پورتها و تعداد موقعیتهایی که می تواند بگیرد نامگذاری می شوند .

بیشتر..