سیستم هیدرولیک

شیر هیدرولیک پروپرشنال / سرو Proportional /servo Control Valve

شیر هیدرولیک پروپرشنال برای کنترل روغن در مسیرهای مورد نظر به صورت تدریجی طراحی گردیده است . الکترو هیدرولیک ولو در مواقعی که نیاز به کنترل دقیق فلو باشد با یک درایو الکترونیکی تجهیز گردیده و با فیدبکی که به صورت پیوسته از موقعیت دقیق اسپول می گیرد وضعیت بهینه ای برای این موقعیت ایجاد می کند . شیرهای پروپرشنال هیدرولیک بر خلاف مدارهای کنترل جهت که وضعیت های مختلف باز و بسته را سوئیچ می کنند قادر به کنترل فلو به صورت تدریجی هستند . شیرهای تدریجی یا سرو…

بیشتر..