سیستم هیدرولیک

شیر برقی هیدرولیک /شیر کنترل جهت Solenoid Hydraulic Directional Control Valve

شیر هیدرولیک برقی یا شیر کنترل جهت به منظور توقف ، شروع و کنترل جهت جریان مایع هیدرولیک تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرند . شیرهای جهتی هیدرولیک در مدلهای اسپولی و پاپتی یا روتاری تولید می گردند .مدلهای روتاری به دلیل محدودیت فشار تا ۷۰ بار کمتر مورد استفاده قرار می گیرند . کارائی شیرهای هیدرولیک کنترل جهت کارائی شیرهای هیدرولیک کنترل جهت، به موارد زیر بستگی دارند : محدوده قدرت دینامیک (ماکزیمم عملکرد فلو و فشار ) محدوده قدرت استاتیک(نیرو چسبندگی که می تواند بین اسپول و…

بیشتر..