سیستم هیدرولیک

شیرهای هیدرولیک فشار شکن / کاهنده فشار Hydraulic Pressure Relief

شیرهای کنترل فشار هیدرولیک در تمام سیستمهای هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد و به عملکرد سیستم از جهت ایمنی و نگهداشتن در محدوده فشاری خاص کمک می کند. این شیرها اعم از نمونه های ریلیف ولو یا شیرهای کاهنده فشار ، سکوئنسر و کانتربالانس به استثناء کاهنده فشار ،بقیه صورت نرمال کلوز میباشند . در ساختار بیشتر این شیرها از نوعی محدودیت برای کنترل فشار و در بعضی موارد به صورت پایلوت به کمک سیگنال خارجی فشار کنترل میشود . شیرهای اطمینان / فشار شکن : با توجه به…

بیشتر..