اتوماسیون و کنترل سیستم هیدرولیک

سیستم هیدرولیکی Hydraulic System

سیستم هیدرولیکی به صورت خلاصه انرژی را از یک مایع تحت فشار به نیرو و حرکت تبدیل می کند. در حقیقت علم هیدرولیک قدرت سیال است که برای مثال برای بالابردن تجهیزات سنگین از جک های هیدرولیک استفاده می شود . از مزیتهای یک سیستم هیدرولیک نیرو بسیار زیادی است که بسته به قطر جک میتواند به سطح مقطع آن وارد کرد که از یکی از اصول ساده فیزیک و سیالات که همان هم فشاری درون مایعات است استفاده میکند . در حقیقت راز تجهیزات هیدرولیکی فرمول F = PAاست…

بیشتر..