کنترلر

سیستم کنترل توزیع یافته DCS ( Distributed control system)

DCS که مخفف Distributed control system میباشد به عنوان سیستم کنترلی توزیع یافته تعبیر میگردد . چنانچه آشنائی کامل با تجهیزات کنترلی جدید نظیر PLC های مدرن و همچنین سنسورهای هوشمند داشته باشید برای آشنائی با DCS نیمی از راه را طی کرده اید . تصور کنید اتوماسیونی که قرار است در پروژه ای اجرا کنید نیاز به کنترل تعداد قابل توجه ورودی و خروجی نا متمرکز داشته باشد که با فاصله قابل توجهی در محیط صنعتی شما قرار دارند .اینجاست که شما با یک کنترلر معمولی PLC قادر به…

بیشتر..
سیستم کنترل توزیع یافته DCS ( Distributed control system)
اتوماسیون صنعتی

سیستم کنترل توزیع یافته DCS ( Distributed control system)

DCS که مخفف Distributed control system می باشد به عنوان سیستم کنترلی توزیع یافته تعبیر می گردد چنانچه آشنائی کامل با تجهیزات کنترلی جدید نظیر PLC های مدرن و همچنین سنسورهای هوشمند داشته باشید برای آشنائی با DCS نیمی از راه را طی کرده اید . تصور کنید اتوماسیونی که قرار است در پروژه ای اجرا کنید نیاز به کنترل تعداد قابل توجه ورودی و خروجی نامتمرکز داشته باشد که با فاصله قابل توجهی در محیط صنعتی شما قرار دارند .اینجاست که شما با یک کنترلر معمولی PLC قادر به…

بیشتر..