ابزار دقیق

سرو موتور Servo motor

سرو موتورها به موتورهائی با مکانیزم سرو اطلاق میشود

بیشتر..