رکوردر صنعتی Industrial Recorder

رکوردر کاغذی Chart Recorder

رکوردرهای کاغذی از دیر باز در صنایع مورد استفاده قرار میگرفته است . این رکوردرهای با داشتن مکانیزم مکانیکی نیاز به کاغذ جهت ثبت اطلاعات بر روی آنها به وسیلۀ قلمهای مخصوصی در رکوردر که معرف کانالهای ورودی آن میباشد هستند . در حقیقت ورودی های مختلف شما که شامل اطلاعات سنسورهای دما ، فشار ، فلو ، سطح مخازن ، و … هستند از طریق رسم قلم های بر روی کاغذی شطرنجی که برحسب زمان مدرج شده است به دست می آید . به خاطر ماهیت مکانیکی این رکوردرها…

بیشتر..