لوازم اندازه گیری

رطوبت سنج محیط

میزان بخار آب موجود در هوا را رطوبت نامگذاری میکنند و هوای بدون بخار آب هوای خشک است در عمل هوای بدون بخار آب در جو وجود ندارد، حتی در جو روی بیابانها نیز مقدار رطوبت هوا وجود دارد . تبخیر که عامل مرطوب ساختن هوا است از سطح اقیانوسها و آبهای سطحی و تعرق و … باعث ایجاد رطوبت و ایجاد ابرها و بارندگی است. حداکثر بخار آب موجود در جو ۴ – ۳ درصد است. بخار آب موجود در جو در متعادل نگه داشتن درجه حرارت جو کره…

بیشتر..