سیستم هیدرولیک

تقسیم کننده جریان فلو / مقسم جریان Hydraulic Flow Divider

زمانی که یک خط هیدرولیک بایستی به دو یا چند انشعاب تبدیل شود به صورتی که فلوی انشعابات یکسان باشند اولین گزینه ای که به ذهن می رسد استفاده از منیفلودهای T شکل یا چند شاخه می رسد این درحالیست که مقاومت در شاخه های مختلف یکسان نخواهد بود و در نتیجه فلوی متفاوتی در شاخه ها جریان پیدا خواهد کرد . برای تصحیح میتوان از فلو کنترل استفاده نمود ولی با توجه به ماهیت سیستم هیدرولیک، مقاومت میتواند در خلال عملکرد تغییر کند .مقسم جریان یا فلو دیوایدر راه…

بیشتر..