لوازم اندازه گیری

ترکمتر دیجیتال یا الکترونیک Digital Torque Meter

گشتاور سنج اکترونیکی یا دیجیتال به عنوان آچار و گشتاور سنج عمل میکند و از سنسورهای استرین گیج برای اندازه گیری مقدار گشتاور استفاده میکند و سیگنال خروجی سنسور استرین گیج به کمک قسمت الکترونیکی به نمایشگری دیجیتال متصل به دسته برای نمایش مقادیر نیوتن بر متر و نیروی وارد شده بر پیش به کار میرود . نسل جدید آچار ترکمتر دیجیتال قادر به ذخیره سازی مقادیر و امکان ارسال اطلاعات از کابل به کامپیوتر میباشند .

بیشتر..