کاليبراتور Calibrator

کالیبراتور Calibrator

بیشتر تجهیزات اندازه گیری و سنسورها برای دقت مشخصی طراحی گردیده اند . پروسه ای که در آن دقت تجهیز را مورد ارزیابی قرار میدهند کالیبراسیون نام دارد . کالیبراسیون در حقیقت اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تایید شده می‌باشد. مرجع ذکر شده همان کالیبراتور میباشد که با توجه به پارامتر مورد اندازه گیری و کار آئی ورنج آن به انواع مختلف دسته بندی میگردد . کالیبراتور فشار : کالیبراتور دستی یا هندپمپ فشار Hand pump کالیبراتور ددوی تستر Dead Weight tester کالیبراتور های دما…

بیشتر..