Hydraulic Check valve
سیستم هیدرولیک

چک ولو یا شیر یکطرفه هیدرولیک Hydraulic Check valve

چک ولو به فلوی روغن اجازه میدهد که در یک جهت امکان عبور داشته باشد و از حرکت روغن در جهت مخالف ممانعت میکند .از شیر های یکطرفه چک ولو در خطوط روغنی استفاده میگردد که فلوی برگشتی مشکل ساز باشد . در مدلهای با عملکرد پایلوت امکان جاری شدن فلوی برگشتی یا بسته شدن مسیر به کمک یک منبع خارجی داده میشود .

چک ولو هیدرولیک

در شکل بالا تصور سطح مقطع چک ولو با مکانیزم پاپت و سمیبل چک ولو مشاهده میگردد .در مدلهای اولیه با توجه به سیمبل شیر یکطرفه با مکانیزم ساچمه و گوی که در نشیمنگاه شیر یا سیت آن آب بندی میشد برای یکطرفه کردن جریان استفاده میشد که با توجه به امکان ایجاد خلل و فرج و یا داغی دایره شکل در طول زمان در ساچمه و گوی ایجاد میشد به مرور از حالت آببندی خارج میشد و در حال حاضر استفاده از چک ولوهای پاپتی رایجتر شده است .

مکانیزم و سیمبل چک ولو با عملکرد پایلوت در تصویر زیر مشاهده میشود

چک ولو با عملکرد پایلوت

کالای مشابه

Leave a Comment