سیستم هیدرولیک

پمپ هیدرولیک Pump Hydraulic

پمپ هیدرولیک برای تبدیل توان مکانیکی را به به توان هیدرودینامیکی یا هیدرواستاتیکی مورد استفاده قرار میگرید ( فشار , فلو ) . پمپ هیدرولیکی بایستی فلوی مناسب با توان لازم برای غلبه بر فشار ناشی از بار در خروجی پمپ را ایجاد نماید .در حقیقت پمپ هیدرولیکی زمان کارکرد در ورودی خود با ایجاد خلاء باعث حرکت جریان روغن از تانک به ورودی پمپ میگردد و با یک عملکرد مکانیکی این فلو و نیروی تولید شده را به سیستم هیدرولیکی انتقال میدهد .

پمپهای هیدروستاتیکی از نوع جابجائی مثبت در صورتی که پمپهای هیدرودینامیکی میتواند به صورت جابجائی ثابت باشند به صورتی که جابجائی قابل تنظیم نیست ( فلو در خلال گردش پمپ ) . در مدهای با جابجائی متغیر که از ساختار پیچیده تری برخودارند این قابلیت در نظر گرفته شده است با این حال استفاده از پمپهای هیدرولیک هیدرودینامیک رایجتر است .

در زیر به نام انواع مختلف پمپهای هیدرولیک اشاره شده است :

۱ Gear pumps

۲ Rotary vane pumps

۳ Screw pumps

۴ Bent axis pumps

۵ Inline axial piston pumps and swashplate principle

۶ Radial piston pumps

۷ Peristaltic pumps

پمپ لابه

کالای مشابه

Leave a Comment