موتور هیدرولیکی یا هیدروموتور Hydraulic Motor
سیستم هیدرولیک

موتور هیدرولیکی یا هیدروموتور Hydraulic Motor

موتور هیدرولیک یک اکچوئیتور مکانیکی است که فشار و فلوی هیدرولیک را به گشتاور و جابجائی زاویه ای تبدیل میکند . در حقیقت موتور هیدرولیکی معادل سیلندر و یا جک هیدرولیکی در حرکت دورانی است .

از نظر تئوری با توجه به تعریف و مکانیزم پمپ هیدرولیکی یک موتور هیدرولیکی این دو قابلیت تعویض با یکدیگر را خواهند داشت همانگونه که موتور الکتریکی با جریان مستقیم به نوعی قابلیت تعویض با دینام برق را بایستی داشته باشد البته با عملکرد مخالف . در عمل جایگزینی این دو به دلایلی نظیر فشار طراحی شده در دو طرف موتور و عملکرد معکوس نیست .

در زیر به صورت کلی به اسامی مدلها رایج اشاره میگردد .

Hydraulic Gear Motors : 1- Hydraulic Gear Motor 2- Epicyclic Gear Motor

Hydraulic Vane Motors : Balanced Vane Motor

Hydraulic Piston Motors : 1- Axial Piston Motor 2- Radial Piston Motor

Part-turn Actuators : 1- Rotary Actuator 2- Rack and Pinion Actuator

موتور پیستونی رادیال

کالای مشابه

Leave a Comment