مبدل پالس یا فرکانس Puls Transducer
مبدل يا ترانسدیوسر

مبدل پالس یا فرکانس

مبدل های پالس یا Puls Transducer

مبدل پالس یا فرکانس برای گرفتن ورودی پالس شامل کنتاکت مکانیکی ، ترانزیستور (open collector) و یا پالسهای ولتاژ(فرکانسهای مختلف) طراحی گردیده است.

خروجی این مبدلها نیز می تواند بنا به انتخاب مشتری از خروجیهای گسسته تا خروجی RS232 و یا خروجی آنالوگ باشد .

همچنین به عنوان ایزولاتور تا ۲۰۰۰V AC ایزوله بین ورودی و خروجی و تغذیه می دهند.

مبدلهای پالس

مبدل پالس یا فرکانس را می توان در کنار فلومترهائی که خروجی پالس دارند استفاده کرد

و مقدار واقعی فلو را بر اساس تعداد پالس

بر حسب خروجی آنالوگ برای کنترلرهای PLC و یا نشاندهنده های فرستاد .

همچنین می توان خروجی شفت انکودرها را به یک مبدل پالس داد و از خروجی RS232 برای

ارسال خروجی به فواصل نسبتا طولانی استفاده کرد .

مبدل پالس یا فرکانس

یکی از امکانات قابل توجه این مبدلها امکان تبدیل ورودی آنالوگ به خروجی پالس یا فرکانس می باشد

که در موارد متعدد به کار خواهد آمد برای مثال شما با این نمونه از مبدلها میتوانید خروجی آنالوگ یک

فلومتر که معرف فلوی لحظه ای است به صورت پالس درآورده و با توتالایز کردن آن مقدار کل فلو در واحد زمان را به دست آورید .

کاربرد مبدل پالسکاربرد ترانسدیوسر پالس

کالای مشابه

Leave a Comment