مبدل لودسل
مبدل يا ترانسدیوسر

مبدل لودسل Load cell Transducer & Isolator

مبدلهای لودسل

یا استرین‏گیج خروجی لودسلها و استرین گیجها را که همان میلی‏ ولت بر ولت می باشد

را گرفته و بسته به کاربرد شما به خروجی مورد نظر تبدیل می کنند .برای مثال در شکل زیر از ترانسمیتر های

مدل M2LCS و مبدل پالس M2SP کمک گرفته شده تا با محاسبه وزن کانویر و سرعت آن و ضرب آنها به کمک

یک مالتپلایر (مدل M2MLS) هم به مقدار لحظه ای مواد منتقل شده و هم به مقدار کل مواد دست پیدا کنند .

کاربرد مبدل لودسل

[wcplpro keyword=”لودسل” wcplid=”5cd9540669f7d”]

کالای مشابه

Leave a Comment