فیلد باس Fieldbus
اتوماسیون صنعتی

فیلد باس Fieldbus

با رشد تکنولوژی و امکانات تله متری به وسیله ریموت I/O ها و سنسورهائی که به اندازه PLC ها و کامپیوترها هوشمند بودند نیاز به پروتکل هایی برای ارتباط بین این تجهیزات کاملاً احساس می شد.
پروتکل های شبکه های صنعتی نظیر  Profibus, Devicenet یا Foundation Fieldbus و یا Modbus که به پروتکل های فیلدباس نیز مشهورند. Fieldbus از طرف متخصصان جهت پاسخگوئی به این نیاز مطرح گردیده است .

فیلد باس
مدباس
پروفیباس

فیلد باس

کالای مشابه

Leave a Comment