فلو کنترل هیدرولیک Hydraulic Flow Control Valve F2834029-01
سیستم هیدرولیک

فلو کنترل هیدرولیک Hydraulic Flow Control Valve

فلو کنترل هیدرولیک Hydraulic Flow Control Valve

دلیل استفاده از یک فلو کنترل در یک سیستم هیدرولیک رگوله و تنظیم کردن سرعت حرکت است .

در تمام ادوات هیدرولیک برای کنترل سرعت از تنظیم فلو استفاده می گردد .

می توان نرخ فلو را با نرخ جابجائی انرژی در فشار معین تعریف کرد .

این شیرها برای کنترل دبی جریان ورودی به عمل کننده ها ( جک ها ، هیدروموتور ها ) و در نتیجه ، کنترل سرعت آنها به کار می روند .

معمولا این فرآیند با تغییر مساحت  مقطع اوریفیس کنترل انجام می شود .

مشخصه های جریانی اوریفیس ، مهمترین نقش را در طراحی ادوات کنترلی  در هیدرولیک ، ایفا می کنند.

جریان عبوری از اوریفیس کنترل ، معمولا جریان آشفته در نظر گرفته می شود و از این رو دبی جریان از رابطه زیر به دست می آید :

q=kx (δp)∧۱/۲

که در آن q دبی جریان عبوری از اوریفیس ، x مساحت مقطع اوریفیس ، و k مقداری ثابت است

که به مشخصه های اوریفیس ، گرانروی سیال ، وعدد رینولدز بستگی دارد.

تعریف نظری اوریفیس ، محدودیت یا کاهش ناگهانی در مقطع عبور جریان است .

این مقطع ممکن است ثابت باشد ولی معمولا متغیر (قابل تغییر ) در نظر گرفته می شود .

از دیدگاه نظری و ایده آل ، اوریفیس باید دارای طول صفر و لبه های کاملا تیز باشد که

در این شرایط نسبت به تغییرات دمای سیال عبوری ، غیر حساس خواهد بود .

دبی عبوری از اوریفیس با جذر افت فشار متناسب است و نسبت به تغییرات گرانروی سیال حساس است .

معمولا از این نوع اوریفیس ها در شرایطی استفاده می شود که افت فشار و دمای سیال

به طور قابل ملاحظه ای ثابت باشند و فقط تغییرات جزیی در دبی جریان قابل قبول است .

به عبارت دیگر ، وقتی دبی جریان در محدوده وسیعی تغییر می کند ، برای کنترل جریان نمی توان از این نوع اوریفیس ها استفاده کرد.

هنگامی که کنترل دقیق سرعت ، در شرایط بارگذاری متغیر ، مورد نیاز باشد ، افت فشار در مقطع اوریفیس باید ثابت بماند

فلو کنترل هیدرولیک

کالای مشابه

Leave a Comment