دماسنج

فلومتر کوریالیس Coriolis Flowmeter

فلومتر کوریولیس با اندازه گیری نیروی ناشی از شتاب و ناشی از جرم در حال حرکت به سمت (و یا به دور از) یک مرکز چرخش است ‏‏‏میتواند مقدار فلوی جرمی سیالات مختلف اندازه گیری کند .این اثر را می توان در جریان آب یک حلقه شلنگ انعطاف پذیر است وقتی جریان آب به شدت از آن عبور میکند و شلنگ جلوی بدن تمایل به چرخش نشان میدهد و از آنجا که آب روانه به دست نیروهای مخالف اعمال میکند باعث می شود که شلنگ به پیچ و تاب بیفتد . در حقیقت فلومتر کوریالیس با اندازه گیری این پیچ و تاپ که رابطه مستقیمی با فلوی جرمی دارد میتواند مقدار فلوی جرمی را با کمی پردازش و خطی کردن مقادیر با دقت بالا به دست آورد .

فلومتر جرمی کوریالیس

کالای مشابه

Leave a Comment