شیر هیدرولیک دستی برای کنترل جهت روغن در مسیرهای مورد نظر به کمک دست طراحی گردیده است . نظیر شیرهای هیدرولیک برقی جهتی یا راه دهنده برای باز یا بسته کردن یک مسیر و یا هدایت روغن هیدرولیک به سمت تانک و یا جک و سیلندر با توجه به تعداد پورتها و تعداد موقعیتهایی که میتواند بگیرد نامگذاری میشوند . شیر هیدرولیک دستی
سیستم هیدرولیک

شیر هیدرولیک کنترل جهت دستی Manual Hydraulic Directional Valve

شیر هیدرولیک دستی

برای کنترل جهت روغن در مسیرهای مورد نظر به کمک دست طراحی شده است .

نظیر شیرهای هیدرولیک برقی جهتی یا راه دهنده برای باز یا بسته کردن یک مسیر و یا هدایت روغن هیدرولیک

به سمت تانک و یا جک و سیلندر با توجه به تعداد پورتها و تعداد موقعیتهایی که می تواند بگیرد نامگذاری می شوند .

شیر هیدرولیک دستی

کالای مشابه

Leave a Comment