شیرهای هیدرولیک فشار شکن / کاهنده فشار Hydraulic Pressure Relief /Reducing Valve
سیستم هیدرولیک

شیرهای هیدرولیک فشار شکن / کاهنده فشار Hydraulic Pressure Relief

شیرهای کنترل فشار هیدرولیک در تمام سیستمهای هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد و به عملکرد سیستم از جهت ایمنی و نگهداشتن در محدوده فشاری خاص کمک می کند.

این شیرها اعم از نمونه های ریلیف ولو یا شیرهای کاهنده فشار ، سکوئنسر و کانتربالانس به استثناء کاهنده فشار ،بقیه صورت نرمال کلوز میباشند .

در ساختار بیشتر این شیرها از نوعی محدودیت برای کنترل فشار و در بعضی موارد به صورت پایلوت به کمک سیگنال خارجی فشار کنترل میشود .

شیرهای اطمینان / فشار شکن :

با توجه به اینکه بیشتر اداوات هیدرولیک در فشار مشخصی کار می کنند فشار شکن در مدارهای هیدرولیک شبیه به فیوز در مدار الکتریکی استفاده میگردد و در صورت رسیدن فشار به مقدار معین شده با محدود و کنترل کردن نیروی ناشی ار فشار از رسیدن آسیب به تجهیزات جلوگیری می کند .

ریلیف ولوهای به صورت مستقیم یا به کمک سیگنال پایلوت فرمان میگیرند

شیرهای کاهنده فشار (pressure reducing valves ) :

شیرهای کاهنده فشار با عملکردی متفاوت از شیرهای فشار شکن که از فشار ورودی ( برای مثال پمپ) متأثر میشوند شیرهای کاهنده فشار برای تأثیر گذاری بر فشار خروجی سیستم اصلی یا فرعی ( برای مثال فشار اکچوئیتور ) گردیده اند .

.

ریلیف ولو هیدرولیککاهنده فشار هیدرولیک

کالای مشابه

Leave a Comment