سیلندرهای پنوماتیک که به نوعی اکچوئیتور و عمل کننده بادی محسوب میشوند از نیروی هوای فشرده برای جابجائی در یک حرکت رفت و برگشت استفاده میکند . سیلندرهای پنوماتیک مانند جک های هیدرولیک از مکانیزم نیروی وارد آمده بر یک دیسک در یک استوانه توان جابجائی شی و یا حرکت نقل و انتقالی را داراست و در عمل به دلیل در دسترس بودن هوا به عنوان منبعی از سیال و سادگی کار و همچنین غیر آلاینده بودن آن نسبت به روغن هیدرولیک در صنعت کاردبرد فراوان دارند . در عمل سیلندرهای پنوماتیک دارای مدلها و کدهای فنی متعددی هستند که در درجه اول بسته به لود یا باری که بایستی تحمل یا جابجای بکنند و در درجه دوم به کورس جابجائی وابسته میباشند در زیر به تعدادی از مدلهای متفاوت سیلندر پنوماتیک از نظر کمانیزم میپردازیم. Single-acting cylinders یا جکهای یکطرفه Double-acting cylinders یا جکهای دوطرفه Telescoping cylinders یا جکهای تلسکوپی که میتواند به صورت یکطرفه یا دو طرفه باشند و مدلهای که کمتر مورد استفاده قرار میگیرند : Through rod air cylinders Cushion end air cylinders Rotary air cylinders: Rodless air cylinders Tandem air cylinder Impact air cylinder
سیستم پنوماتیک

سیلندر پنوماتیک یا جک بادی ‍Pneumatic Cylinder

سیلندرهای پنوماتیک

که به نوعی اکچوئیتور و عمل کننده بادی محسوب میشوند از نیروی هوای فشرده برای جابجائی در یک حرکت رفت و برگشت استفاده میکند .

سیلندرهای پنوماتیک مانند جک های هیدرولیک از مکانیزم نیروی وارد آمده بر یک دیسک در یک استوانه توان جابجائی شی و یا حرکت نقل و انتقالی را داراست و در عمل به دلیل در دسترس بودن هوا به عنوان منبعی از سیال و سادگی کار و همچنین غیر آلاینده بودن آن نسبت به روغن هیدرولیک در صنعت کاردبرد فراوان دارند .

در عمل سیلندرهای پنوماتیک دارای مدلها و کدهای فنی متعددی هستند که در درجه اول بسته به لود یا باری که بایستی تحمل یا جابجای بکنند و در درجه دوم به کورس جابجائی وابسته میباشند در زیر به تعدادی از مدلهای متفاوت سیلندر پنوماتیک از نظر کمانیزم میپردازیم.

Single-acting cylinders یا جکهای یکطرفه

Double-acting cylinders یا جکهای دوطرفه

Telescoping cylinders یا جکهای تلسکوپی که میتواند به صورت یکطرفه یا دو طرفه باشند و مدلهای که کمتر مورد استفاده قرار میگیرند :

Through rod air cylinders

Cushion end air cylinders

Rotary air cylinders:

Rodless air cylinders

Tandem air cylinder

Impact air cylinder

کالای مشابه

Leave a Comment