سیستم هیدرولیکی Hydraulic System
اتوماسیون و کنترل سیستم هیدرولیک

سیستم هیدرولیکی Hydraulic System

سیستم هیدرولیکی به صورت خلاصه انرژی را از یک مایع تحت فشار به نیرو و حرکت تبدیل می کند.

در حقیقت علم هیدرولیک قدرت سیال است که برای مثال برای بالابردن تجهیزات سنگین از جک های هیدرولیک استفاده می شود .

از مزیتهای یک سیستم هیدرولیک نیرو بسیار زیادی است که بسته به قطر جک میتواند به سطح مقطع آن وارد کرد که از یکی از اصول ساده فیزیک و سیالات که همان هم فشاری درون مایعات است استفاده میکند .

در حقیقت راز تجهیزات هیدرولیکی فرمول F = PAاست که در آن F = نیروی وارد شده ، P = فشار سیستم و A مساحت سطح مقطع برای مثال در پیستون سیلندر هیدرولیکی است که در صورتی که سطح مقطع بزرگ باشد با یک فشار کم میتوان نیروی بسیار زیادی وارد نمود .

نیروی هیدرولیکیبرای فهم نیروی وارد بر سطح میتوان با مثال ساده ای مانند سوزن و خودکاری که با نیروی یکسان می توانید سوزن را حتی در چند کاغذ به سادگی فرو کنید و با همان نیرو انجام اینکار با یک خودکار ممکن نیست و که البته به دلیل سطح مقطع بزرگتر خودکار و توزین همان نیرو بر آن است. در شکل روبروی میبینید که با نیروی F1 بسیار کمی میتوانید نیروی F2 بسیار زیادی تولید کنید .

کالای مشابه

Leave a Comment