سطح سنج هیدروستاتیک یا غوطه وری Submersible/ Hydrostatic Level Transmitter
Uncategorized @fa

سطح سنج هیدروستاتیک یا غوطه وری Submersible/ Hydrostatic Level Transmitter

در سطح سنجهای هیدروستاتیکی کابل یا سابمرسیبل یا غوطه وری مشهور حقیقت از مکانیزم فشارسنجی مایعات و فشار وارده از ارتفاع ستون مایع در عمق مورد نظر استفاده میشود و بیشتر در مخازنی سر باز یا چاههای آب مورد استفاده قرار میگیرند . اندازه گیر سطح مایع به کمک فشار از رایجترین روشهای ارتفاع سنجی مایعات است با توجه به ماهیت عملکرد از تکرارپزی قابل توجهی برخوردار است .

در بسیاری از مخازن سیمانی که امکان اتصال فشار سنجهای ساده به انتهای مخزن نیست این روش با سادگی و کارائی خود راهگشای ارتفاع سنجی مخزن میباشد .

در لول سنجهای هیدروستاتیکی علاوه به رشتهای سیم خارج شده از سنسور فشار لوله باریکی نیز فشار اتمسفر را به پشت سنسور منتقل میکند که با توجه به نسبی بودن این سنسورهای دقت عملکرد خوبی به دست می آید .

کالای مشابه

Leave a Comment