کنترلر MCU900 , MCU900 MOBREY-
سطح

سطح سنج خازنی Capecitance level meter

سطح سنج های خازنی به صورت پیوسته و گسسته می توانند سطح مخزن شما را مانیتور کنند .

استفاده (ابزاردقیق)از لول متر های خازنی مواد پودری یکی گزینه های شما انتخاب لول سوئیچهای خازنی است .

عملکرد این لول مترها همانگونه که از اسم آنها بر میآید بر اساس خاصیت خازنی که معمولا بین سطح (ابزاردقیق)

مخزن و الکترود سنسور برقرارمی شود میباشد . هر چقدر مقدار مواد بین الکترود و سطح مخزن بیشتر

باشد خاصیت دی الکتریک خازن(ابزاردقیق) بیشتر شده و بر اساس آن میتوان خروجی متناسب با ارتفاع مخزن به دست آورد

. در نمونه های خروجی سوئیچ یا گسسته لول سوئیچ در حقیقت یک پراگسیمتی یا سنسور مجاورتی خازنی است

. از مزایای این روش اندازه گیری نبود قطعه متحرک و همچنین پایداری عملکرد در مدت زمان طولانی است .

همان گونه که اشاره شد از سطح سنجهای خازنی برای مواد پودری و گرانول یا پرک همچنین برای مشخص کردن

نقاط مرزی دو مایع با چگالی مختلف در مخزن استفاد میشود

کالای مشابه

Leave a Comment