رکوردر کاغذی Chart Recorder
رکوردر صنعتی Industrial Recorder

رکوردر کاغذی Chart Recorder

رکوردرهای کاغذی از دیر باز در صنایع مورد استفاده قرار میگرفته است . این رکوردرهای با داشتن مکانیزم مکانیکی نیاز به کاغذ جهت ثبت اطلاعات بر روی آنها به وسیلۀ قلمهای مخصوصی در رکوردر که معرف کانالهای ورودی آن میباشد هستند .

در حقیقت ورودی های مختلف شما که شامل اطلاعات سنسورهای دما ، فشار ، فلو ، سطح مخازن ، و … هستند از طریق رسم قلم های بر روی کاغذی شطرنجی که برحسب زمان مدرج شده است به دست می آید .

به خاطر ماهیت مکانیکی این رکوردرها نگهداری آنها مشکلتر و نیاز به اقلامی نظیر کاغذ و مرکب میباشد که به صورت دروه ای میبایست تهیه گردد.

همچنین استهلاک آنها قابل ملاحظه بوده و خواندن و بازیابی اطلاعات از روی چارتهای آن به راحتی رکوردر های بدون کاغذ نیست .

کالای مشابه

Leave a Comment