رکوردر صنعتی Industrial Recorder
رکوردر صنعتی Industrial Recorder

رکوردر صنعتی Industrial Recorder

در این بخش که زیر مجموعه ای از ابزار دقیق است توجه ویژه ای به انواع رکوردهای صنعتی مخصوصا بدون کاغذ که به Paperless recorder مشهور هستند گردیده . در حال حاضر با پیشرفت در علم الکترونیک و استفاده از کارتهای الکترونیکی و اتصال آنها به کامپیوتر به روشهای متنوعی میتوان اطلاعات صنعتی را ثبت و ذخیره نمود.روشهائی نظیر استفاده از کارتهای ورودی و خروجی و استفاده از یک یا چند شبکه صنعتی برای شبکه کردن آنها و در نهایت اتصال به یک کامپیوتر

کالای مشابه

Leave a Comment