ترموستاتیک ولو Thermostatic Valve
شیر آلات صنعتی

ترموستاتیک ولو Thermostatic Valve

ترموستاتیک ولو یا شیر کنترل دما

شیرهای دمائی یا ترموستاتیک ولو یک نمونه از شیرهای خودکار یا کنترل ولو هستند که با کمک اکچوئیتور

دمائی خود قادر به کنترل فلو و در نتیجه دمای مورد نظر میباشند . در حقیقت در این ولوها از یک اکچوئیتور

ترموستاتیک استفاده شده و با گرم شدن و بیشتر شدن دمای پروسه در محل سنسور این اکچوئیتور و افزار

فشار مایع درون آن به قسمت متحرک شیر برای بسته شدن مسیر فرمان داده میشود .

 

ترموستاتیک ولو

[wcplpro keyword=”سوییچ دما” wcplid=”5cd94e0d264b1″]

کالای مشابه

Leave a Comment