ترانسدیوسر قدرت Power Transducer
مبدل يا ترانسدیوسر

ترانسدیوسر قدرت Power Transducer

مبدل قدرت

جهت ارسال مقادیر و فاکتورهائی که به این پارامتر مربوط میشود به فواصل دور یا متناسب با

ورودیهای کنترلرهای وPLC هائی که در کارخانه میباشد و یا حتی سیستمهای ثبت اطلاعات (دیتا اکوزیشنها )

مورد استفاده قرار میگیرد .

در بسیار موارد مدیریت انرژی و بهینه کردن سیستم توزیع برق نیاز به چنین مبدلهائی خواهد داشت که بتواند

فاکتورهائی نظیر مقاومت ظاهری و حقیقی ولتاژ و جریان متناوب ، توان اکتیو و رآکتیور ، فاکتور توان ، تغییرات فرکانس

جریان متناوب ، توان ظاهری ، انرژی اکتیو یا رآکتیو و … را بتوان اندازه گیری و انتقال دهد .

ترانسدیورهای معرفی شده راهگشای این مشکلات می باشند .

کالای مشابه

Leave a Comment