آچار ترک متر تقه ای Click Type Torque Wrench
لوازم اندازه گیری

آچار ترک متر تقه ای Click Type Torque Wrench

ساده ترین نوع ترکمتر یا آچار تنظیم گشتاور مدل تقه ای یا click type است که از یک اهرم و دسته ای که با قابلیت تنظیم و جابجائی به صورت چرخشی امکان ایجاد فشار بر فنر در سر ترکمتر را فراهم آورده و با توجه بترک متر تقه ایه چرخش دسته و مکانیزم داخل ترک متر میتوان میزان گشتاور مناسب را برای سفت کردن مهره در سر ترکمتر ایجاد نمود.

در داخل این ترکمتر  معمولا از مکانیزمی مطابق شکل استفاده میگردد و با اعمال فشار توسط شخص بر سر دسته ترکمتر در حدود سه درجه منحرف شده و صدای کلیک یا تقه به گوش میرسد و به این وسیله شما متوجه میشوید که از اعمال فشار بیشتر بپرهیزید .

کالای مشابه

Leave a Comment